Over Huis van Erasmus

Over Huis van Erasmus

Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme. Erasmus was een sterk pleiter voor een geweldloos burgerschap: voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens. Kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid waren voor hem dan ook belangrijke idealen.

Het zijn precies die vaardigheden die nodig zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving om deze leefbaar te houden. Idealen die het daarom nog steeds waard zijn om door ‘Huis van Erasmus’ te worden uitgedragen naar alle burgers. Huis van Erasmus wil een steentje bijdragen aan het bevorderen van een cultuur van vrede en actieve geweldloosheid, kosmopolitisch burgerschap en veiligheid onder het motto ‘Vrede in de wereld, veiligheid in de stad’. En daarmee een brug slaan tussen verschillende culturen en bevolkingsgroepen en een bijdrage leveren aan de sociale cohesie. Huis van Erasmus is een onafhankelijk initiatief van het Humanistisch Vredesberaad en de vredesorganisatie Pais en komt voort uit het project ‘Rondom Erasmus’, dat in 2001 werd georganiseerd in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa.

Perspectief bieden voor de toekomst

Huis van Erasmus richt zijn aandacht in toenemende mate op jongeren en streeft er naar zoveel mogelijk samen te werken met maatschappelijke organisaties die reeds op dit veld actief zijn en hun expertise hebben. Het onderwijs is een belangrijk speerpunt.

Onderwijs en jongeren

Om Rotterdam als Stad van Erasmus te kunnen profileren kiest Huis van Erasmus vier werkgebieden die het kader vormen voor de ontwikkeling en uitvoering van zijn programma’s en projecten. De rode draad daartussen is de praktische en actuele invulling van het ideaal van Erasmus: het best mogelijke onderwijs en een uitmuntende burgerschapsvorming.

Uitdragen van het intellectuele gedachtegoed van Erasmus – Rondom Erasmus

Uitdragen van het intellectuele gedachtegoed van Erasmus: door middel van debatten, congressen, symposia, exposities en cursussen verschaffen we een eigentijdse, praktische invulling aan het gedachtegoed van Erasmus. Een speerpunt hierbij is het innemen van een standpunt in de discussie omtrent de vermeende negatieve beelden die over Erasmus de ronde doen. In een artikel van bestuurslid Leo Molenaar onder de titel ‘De eerroof van Erasmus’ wordt een helder standpunt ingenomen.

Participatie en Burgerschap

Via contacten met politici streeft Huis van Erasmus naar het instellen van vredes-cultuurraden, samengesteld uit betrokken burgers en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, in navolging van veel andere steden in de wereld.

Humanisme en vredescultuur

Jaarlijks is een aantal momenten van speciale betekenis voor Huis van Erasmus: Wereldhumanismedag op 21 juni, de Internationale Dag van de Vrede op 21 september en de geboortedag van Erasmus op 28 oktober. Juist op deze dagen wil Huis van Erasmus ontmoetingsplaatsen creëren ten behoeve van het bevorderen van een vredescultuur van veiligheid en duurzaamheid, van geweldloosheid en verdraagzaamheid.